Szélessávú hálózatfejlesztes

 

A szélessávú infrastruktúra-fejlesztés beruházóira vonatkozó eljárásrend

 

A 1338/2015. korm. határozat - optikai kábel fektetés – kapcsán a tulajdonosi, illetve a  vagyonkezelői hozzájárulások kiadásának rendje:

1.)  Mecsekerdő Zrt. tulajdonban lévő ingatlan esetén:
A Mecsekerdő Zrt. megkeresését követően a Vezérigazgató saját hatáskörben adja ki a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot.
A Mecsekerdő Zrt. csak a beruházással érintett végleges, pontos ingatlanlista és a változási vázrajz birtokában tudja kiadni a tulajdonosi hozzájárulást. Amennyiben nem a végleges, pontos ingatlanlista és változási vázrajz áll a Mecsekerdő Zrt. rendelkezésére, addig a Mecsekerdő Zrt. egy előzetes tulajdonosi hozzájárulást tud adni.

2.)  Állami (NFA vagy MNV Zrt.) vagyoni körbe tartozó ingatlan esetén:
Állami tulajdonú ingatlan kapcsán, ami a Mecsekerdő Zrt. vagyonkezelésében áll, külön kell a vagyonkezelőnek (Mecsekerdő Zrt.) nyilatkoznia a beruházás támogatásáról, és külön a tulajdonosi joggyakorlónak. A fentiek alapján itt is először egy előzetes nyilatkozat kerül kiadásra, majd a végleges, pontos ingatlanlista és változási vázrajz rendelkezésre bocsájtását követően kerül kiadásra a „végleges” hrsz-eket tartalmazó nyilatkozat.
A Mecsekerdő Zrt. tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló ingatlanok vonatkozásában a megkereséseket az alábbi címre kérjük benyújtani személyesen vagy postai úton:

Mecsekerdő Zrt. Pécs, Rét u. 8., 7623
Illetékes kapcsolattartó:
Kocsis László területrendező, kocsis.laszlo@mecsekerdo.hu, +36 30 827 2636, +36 72 508 247

Elektronikus úton a kérelem benyújtására nincs lehetőség.
 

Tájékoztató az eljárás részletes lebonyolításáról:

1.    Előzetes konzultáció
A gyors ügyintézés érdekében javasolt a beruházást tervező szervezeteknek, hogy tartsanak előzetes konzultációt a Mecsekerdő Zrt-vel. Érdemes az ingatlan-nyilvántartási térképekből kiindulni. Azonban szükséges ortofotók, helyszíni bejárás és helymeghatározó műszerek segítségével egyeztetni az ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapot közötti esetleges eltéréseket.
A Társaság munkatársai készséggel állnak a beruházók rendelkezésére a tervezés során.

2.    A kérelem benyújtása és elbírálása

A beruházónak a fejlesztéssel érintett ingatlanok vonatkozásában a tulajdonos/tulajdonosi joggyakorló/vagyonkezelő hozzájárulását kell kérnie a fejlesztéshez.
A kérelmet a fejlesztést végző beruházónak kell benyújtania az alábbi dokumentációval:
1)            kérelem
2)            tervdokumentáció (nyomvonalrajz, áttekintő térkép, műszaki leírás)
3)            a tervezett nyomvonal rajza adatokkal dxf formátumban, EOV vetületben
4)            minden érintett ingatlan esetében legalább nem hiteles, 30 napnál nem régebbi Takarnetes tulajdoni lap
5)            vezetékjog alapításhoz vázrajz terület-kimutatással.
Nem a beruházó (pl. tervező, műszaki ellenőr) által benyújtott kérelmet a Társaságnak nem áll módjában elfogadni!
A Mecsekerdő Zrt. a kérelmet megvizsgálja és 15 napon belül írásban értesíti a kérelmezőt a döntésről.
A Mecsekerdő Zrt. a hozzájárulásban rögzíti annak feltételeit, valamint esetlegesen azt, hogy a hozzájárulás milyen más szervezetek, hatóságok engedélyével együttesen érvényes. A kivitelezési munkálatok az illetékes hatóságok engedélyének beszerzéséig és a Mecsekerdő Zrt-nek való bemutatásáig nem kezdhetők meg!
Amennyiben a kérelem vagyonkezelt ingatlanokat érint, úgy a Mecsekerdő Zrt. kizárólag vagyonkezelői hozzájárulást adhat ki, amely a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulásával együtt érvényes! A kérelmezőt tájékoztatja a Társaság arról, hogy az adott ingatlan esetén melyik tulajdonosi joggyakorlóhoz kell kérelmet benyújtania.
A beruházó által bejegyeztetni kívánt vezetékjoggal kapcsolatban a tulajdonossal kell megállapodást kötni (Mecsekerdő Zrt. vagy tulajdonosi joggyakorló szervezet).
A Mecsekerdő Zrt. tulajdonában álló külterületi ingatlanok esetén a vezetékjog létesítésének díja: 300 Ft/m2 + ÁFA. Belterületi ingatlanok esetén a díjazás egyedi. A megállapodással kapcsolatos ügyintézés, költségek és díjak (ügyvédi díj, földhivatali eljárás díja stb.) a beruházót terhelik.

3.    Együttműködés a kivitelezés során
Amennyiben a beruházó valamennyi szükséges hozzájárulást és engedélyt megszerezte, a munkálatok megkezdése előtt azt legalább 8 nappal korábban a Mecsekerdő Zrt. területileg illetékes erdészetének be kell jelentenie, és a helyszínen együttes bejárást kell tartaniuk. Az illetékes erdészet vezetőjének nevét és elérhetőségeit a Mecsekerdő Zrt. hozzájárulása tartalmazza.
A beruházó a kivitelezést a helyszínen földmérővel végzett kitűzés után kezdheti meg. A Mecsekerdő Zrt. illetékes erdészete és a beruházó a helyszíni bejárás során ellenőrzik, hogy a kitűzés a hozzájárulásban foglaltak szerint történt-e és a munka megkezdhető-e.
Amennyiben a helyszíni bejárás során véleményeltérés nem volt, a munkák a hozzájárulásban és a hatósági engedélyekben foglaltak szerint elvégezhetők. A munkálatok során okozott zöldkárt, taposási kárt a beruházó a Mecsekerdő Zrt-nek köteles megtéríteni.
A kivitelezés során a hozzájárulást kapott beruházó felel valamennyi esetleges alvállalkozó, műszaki ellenőr, kivitelező vagy más, a munkában résztvevő személyek munkájáért, és azért, hogy a hozzájárulás feltételei szerint járjanak el. Amennyiben a kivitelezés nem a hozzájárulásban foglaltak szerint zajlik és/vagy a Mecsekerdő Zrt-nek kárt okoz, úgy a hozzájárulást a Mecsekerdő Zrt. jogosult visszavonni és a polgári jog szabályai szerint kártérítést követelni a beruházótól.
A munkák befejezése után a kivitelezés ellenőrzésére a beruházó és az illetékes erdészet képviselői ismételt terepi bejárást tartanak.
 

Mecsekerdő Zrt.