MECSEKERDO PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       deutche   english   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Erdőgazdálkodási terv
A gazdálkodás célja
A tulajdonosi elvárások szerint a Társaság feladata az állami tulajdonban levő erdővagyon megőrzése, védelme, gyarapítása, a közcélú szolgáltatások érvényesülésének biztosítása, a környezet- és természetvédelmi szempontokat egyidejűleg figyelembe véve szakszerű és eredményes erdőgazdálkodás folytatása.
 
A gazdálkodás tárgyát képező erdőállomány leírása, a környezeti korlátozások, a földhasználat és a tulajdonosi helyzet, a társadalmi-gazdasági állapotok, valamint a szomszédos földterületek leírása
A Társaság gazdálkodási területe jellemzően Baranya megye, a Mecsek, a Zselic és a Dráva síkja, ahol közel 56 ezer hektár állami tulajdonú erdő- és hozzá kapcsolódó egyéb földterületen gazdálkodik. A változó természetföldrajzi körülmények miatt a kezelt erdőállományok rendkívül változatos képet mutatnak mind a faállomány jellemzők, mind a termőhelyi tényezők tekintetében.
A Mecsekerdő Zrt. 100 %-ban állami tulajdonban lévő részvénytársaság, ahol a tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében az Agrárminiszter gyakorolja. A földhasználat a tulajdonosi joggyakorlóval kötött vagyonkezelési szerződések alapján történik.
Az erdők faállomány-, termőhelyi, tulajdon- és erdőgazdálkodási viszonyait, közérdekű funkcióit, rendeltetéseit, a végrehajtható, illetve végrehajtandó fakitermelések, erdőnevelési beavatkozások módját, és a végrehajtásukra vonatkozó rendelkezéseket, valamint az erdőfelújítási kötelezettségre vonatkozó lehetőségeket, illetve előírásokat a tíz évre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervek tartalmazzák, melyek az erdő környezetre, társadalomra, valamint a gazdaságra gyakorolt hatásának kiteljesedése érdekében készülnek.
 
Az üzemmódok leírása, a kérdéses erdő ökológiai jellemzői alapján és a készlet nyilvántartásokból szerzett információk szerint
Az erdőtervek alapján a Társaság által kezelt erdők fafajonkénti területfoglalása megfelel a jelenlegi termőhelyi adottságoknak és kedvező gazdálkodási feltételeket biztosít: 
 

Fafaj

Megoszlás
%

Tölgyek

35,3%

Bükk

14,9%

Cser

11,6%

Gyertyán

13,3%

Hársak

7,2%

Kőris

4,2%

Egyéb kemény lombos

1,4%

Egyéb lágy lombos

2,3%

Hazai nyár

1,1%

Akác

6,6%

Fenyő

2,1%

Összesen

100,0%

 
Az állományok fafaj összetétele és korosztályviszonyai miatt jelenleg még meghatározó a vágásos üzemmód, ahol a faállomány térben és időben rendszeres ciklikussággal letermelésre kerül. Az utóbbi években az erdész- és a civil társadalomban is felerősödött az igény egy olyan, folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodás iránt, melynek során minimálisra csökken, vagy eltűnik a tájról a vágásterület. A Társaság törekszik az ilyen erdőgazdálkodási módszerek fokozatos előtérbe helyezésére, ezért a jövőben az örökerdő és az erre való áttérést szolgáló átmeneti üzemmódok területe növekedni fog. 
 

Erdőterület megoszlása jelenlegi üzemmódok szerint:

Üzemmód

Terület (ha)

%

 
 

Vágásos

43 488

83%

 

Folyamatos erdőborítás

8 622

17%

 

Ebből:

 

 

 

Örökerdő

1 307

3%

 

Átmeneti

4 415

8%

 

Faanyag termelést nem szolgáló

2 900

6%

 

Mindösszesen

52 110

100%

 

 

 
 
Az éves fakitermelés és a fafajmegválasztás ésszerű aránya
Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása, védőhatása és termékei (hozamai) biztosítása érdekében szükséges az erdő szakszerű kezelése és a károsító hatásoktól, a túlzott használattól és igénybevételtől való megóvása. A kitermelésre kerülő faanyag mennyiségének és összetételének évenkénti meghatározása a gazdasági szempontokon túl fentiek tekintetbe vétele mellett, az erdőtervekben megállapított kereteken belül történik.
 
Az erdei növedék és dinamika monitorozására vonatkozó rendelkezések
Az erdőállományok növedék és fakészlet adatai tíz évenként részletesen felmérésre kerülnek, a növekedés dinamikája ez alapján megállapítható.
 
Környezeti felmérések alapján környezetvédelmi óvintézkedések
A Társaság hangsúlyos feladatának tekinti a kezelésében lévő erdőterületek tisztántartását, a parlagfűvel fertőzött területek mentesítését és a gazdálkodási területen lévő természetes és foglalt források, természetes vízfolyások állapotának megőrzését. A felmérés és a megvalósítás terén együttműködik a területileg illetékes hatóságokkal, a természetvédelmi kezelővel, valamint térségi civil szervezetekkel.
 
A ritka, veszélyeztetett fajok azonosítására és védelmére vonatkozó tervek
Az erdőkkel, erdőgazdálkodással kapcsolatban fennálló természetvédelmi korlátozást megalapozó természeti értékek, védett és fokozottan védett fajok, közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek és jelölő fajok előfordulására, illetve az azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései alapján meghatározott korlátozásokra vonatkozó adatokat és előírásokat tartalmazzák az erdőtervek.
A nagy természeti értékű erdők fenntartásának, valamint a kulcsfontosságú fajok jelenlétének vizsgálata céljából a Mecsekerdő Zrt. által kezelt erdőterületeken 15 helyszínen történik monitorozás. Ennek során vizsgálatra kerül a mintaterületeken rendszeresen felmérésre kerül a vegetáció, a fauna, különös tekintettel a védett és fokozottan védett fajokra, valamint az inváziós növény fajokra.
 
A Társaság kezelésében levő erdők védettség szerinti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 

Megnevezés

Terület (ha)

 Nemzeti Park

1 591

 Tájvédelmi körzet

16 283

 Önkormányzati természetvédelmi terület

693

 Egyéb védett terület

890

Védett terület összesen

19 457

 Nem védett terület

36 226

Összes gazdálkodási terület

55 683

 Védett területen kijelölt NATURA 2000

18 771

 Nem védett területen kijelölt NATURA 2000

22 080

Összes kijelölt NATURA 2000

40 851

Összes, korlátozással érintett terület

41 537

 Erdőrezervátum

563

 Erdőrezervátum (db)

2

 
Az erdő alaperőforrásait, ideértve a védett területeket/ helyeket, valamint a tervezett kezelést és a földtulajdont feltüntető térképek
 
(A térkép jobb felső sarkában látható négyzetes ikonra kattintva új ablakban jelenik meg a Google térképes felülete, amelynek bal oldali sávjában színmagyarázat és ki-be kapcsolható rétegek segítik a tájékozódást.) 
 
 
Az alkalmazandó fakitermelési eljárások és eszközök leírását és indoklását
Az alkalmazható fakitermelési eljárások közül a Társaság a talajt és az újulatot kímélő módszereket részesíti előnyben. Előtérbe került a faanyag tő melletti felkészítése, korszerű gépekkel való közelítéssel, illetve kiszállítással kombinálva. A többfunkciós munkagépek alkalmazása szintén csökkenti a fakitermelési tevékenység által okozott környezeti terhelést.
 
 
Éves gazdálkodási adatok
 
A Társaság 2020. évben az alábbi fő erdőgazdálkodási tevékenységeket tervezi:
Erdőfelújítás
A fakitermelések nyomán 480 hektár erdősítési feladat jelentkezik, melynek 62%-a természetes úton, a helyben lehullott magvakból kikelt csemeték, megjelenő gyökérsarjak útján történik. 181 hektáron mesterséges makkvetéssel, csemete ültetéssel végezzük a levágott erdőállomány felújítását.
A folyamatban lévő erdőfelújításokban 4.433 hektár ápolást tervez a társaság.
 
Fakitermelés
Állománynevelési munkákat (tisztítás, gyérítések) 2.738 hektáron végez a társaság, véghasználat 510 hektár mértékben került a tervbe.
Folyamatos erdőborítást biztosító üzemmódokban 631 hektárnyi területen történik fakitermelés.
 
A fakitermelés számokban: 

Megnevezés

2020.
terv (ha)

Tisztítás

855

Törzskiválasztó gyérítés

956

Növedékfokozó gyérítés

927

Véghasználat tarvágás

285

Véghasználat felújítóvágás (redukált)

225

Folyamatos erdőborítást biztosító fakitermelés

631

Egyéb

171

Összes fahasználati terület

4 050

 
 
A fenti területeken 305.000 bruttó m3 kitermelése történik meg, amely az évente képződő mintegy 385.000 m3 élőfa készlet növekedés 79%-a.